THE OTHER

St Petersburg

Mstislav Dobuzhinsky:
illustration to Dostoevsky's White Nights, 1922